S naším cestovním pojištěním vás na cestách nic nevytočí. Spolehlivě pojistíme turistické, pracovní i sportovní cesty, včetně sportovních soutěží a nebezpečných sportů.

Rozsah pojištění

Turistické cesty

 • Zahrnuje cesty a pobyt, které pojištěná osoba uskutečňuje za účelem:
  • Odpočinkové a rekreační turistiky
  • Studijní pobyt a stáž
  • Pobyty au pair

Pracovní cesty

 • Zahrnuje cesty a pobyt za účelem plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto pracovních úkolů zaměstnance i podnikatele

Sportovní cesty

 • Zahrnuje cesty, které pojištěný uskutečňuje za účelem sportovní činnosti
 • Za sportovní cestu se považují: Nebezpečné sporty, Sportovní soutěže

Délka pojištění

 • Krátkodobé pobyty v cizině v délce do 90 dnů
 • Opakované pobyty s možností několika výjezdů v průběhu jednoho roku se zvýhodněnou sazbou pro rodiny, jeden výjezd nesmí přesáhnout 90 dnů
 • Dlouhodobé pobyty
  • Roční nepřetržitý pobyt v cizině trvající maximálně 365 dnů

Individuální a skupinové cesty

 • Skupinové cesty zahrnují
  • Rodinné dovolené
  • Školní výlety a zájezdy
  • Letní tábory

Územní platnost

 • Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt, Kypr, Azorské ostrovy, Madeira, Kanárské ostrovy s výjimkou ČR
 • Oblast S – všechny státy světa s výjimkou USA a ČR
 • Oblast U – celý svět včetně USA s výjimkou ČR

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh v zahraničí kryje:

 • Nutnou a neodkladnou zdravotní péči (nezbytné vyšetření a ošetření, nezbytná hospitalizace, nutná operace, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky, nutná přeprava do zdravotnického zařízení, nezbytné ošetření, léčení, hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím – do 24 týdnů)
 • Neodkladné ošetření zubů
 • Repatriaci pojištěného zpět do ČR
 • Převoz tělesných ostatků
 • Náklady na doprovázející osobu
 • Záchranu pojištěného v tísni
 • Úhradu nákladů na dopravu a ubytování náhradního pracovníka v případě pracovních cest

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění kryje újmy na zdraví, životě či majetku třetím osobám

 • Vztahuje se i na zapůjčené věci a v rámci pracovních cest na věci svěřené

Úrazové pojištění

 • Úrazové pojištění kryje odškodnění v případě smrti následkem úrazu a trvalých následků

Pojištění zavazadel

 • Pojištění kryje všechna zavazadla sloužící pojištěnému pro jeho osobní potřebu, které si s sebou bere na cestu nebo které si prokazatelně během cesty pořídil
  • V případě sjednání pracovních cest jsou předmětem pojištění i movité věci svěřené nebo oprávněně užívané pojištěným při plnění pracovních úkolů
  • Vztahuje se i na fotoaparáty, mobilní telefony nebo tablety
 • Pojištění zavazadel se sjednává pro případ:
  • Poškození nebo zničení živelní událostí
  • Poškození nebo zničení kapalinou z technických zařízení
  • Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
  • Ztráty

Pojištění storna cesty

 • Pojištění storna cesty se vztahuje na zájezdy, letenky, jízdenky i ubytování
 • Kryje úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s neuskutečněnou cestou nebo nečerpáním objednané služby, a to z důvodů:
  • Akutního onemocnění, úrazu nebo smrti pojištěného
  • Zdravotních komplikací pojištěného v důsledku těhotenství (do 32 týdne včetně)
  • Akutních onemocnění, úrazu nebo smrti osoby blízké, zničení, poškození
  • Ztráty majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu
  • Živelní události velkého rozsahu v cílové oblasti zahraniční cesty, která nastala v době, kdy pojištění bylo již sjednáno a vznik je oficiálně potvrzen místními nebo mezinárodními úřady
 • Výše a podmínky úhrady:
  • Do výše 80 % storno poplatků, maximálně 15 000 Kč
  • Pojištění storna cesty je možné sjednat nejpozději v den celkového uhrazení objednané cesty nebo služby. Je-li pojištění sjednáno později, je pojištění neplatné.
  • Je-li pojištění storna zájezdu sjednáno 14 dní před počátkem cesty nebo čerpáním služby, činí spoluúčast pojištěného na pojistném plnění 50 %.

Pojištění nevyužité dovolené

 • Pojištění kryje pojištěného pro případ, kdy nemohl čerpat dovolenou z důvodu:
  • Hospitalizace
  • Přerušení dovolené nebo předčasného návratu ze závažného důvodu
 • Pojistné plnění se vztahuje na každý nevyužitý den dovolené, kterou pojištěný nemohl čerpat, a to počínaje dnem následujícím po přijetí k hospitalizaci, přerušení dovolené nebo předčasného návratu

Pojištění zpoždění letu

 • Pojištění se sjednává pro případ zpoždění letu způsobené leteckým dopravcem na pravidelné lince, kterou měl pojištěný odcestovat podle plánu cesty.
 • Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěné osobě ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na náhradní ubytování a stravu, maximálně však do výše 5 000 Kč.
 • Pojištěný je povinen vyžádat si od dopravce k prokázání doby zpoždění letu písemné potvrzení.

Pojištění zpoždění zavazadel

 • Pojištění se sjednává pro případ zpoždění řádně registrovaných zavazadel o více než 5 hodin po příletu pojištěného
 • Pojistitel poskytuje plnění za nákup nezbytně nutných náhradních věcí ve výši prokazatelně doložených nákladů, maximálně však do výše 5 000 Kč
 • Pojištěný je povinen vyžádat si od leteckého dopravce k prokázání doby zpoždění zavazadel písemné potvrzení

Únos letadla

 • Dojde-li k únosu letadla, ve kterém pojištěný cestuje během své zahraniční cesty, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši maximálně 10 000 Kč
 • Podmínkou poskytnutí plnění je potvrzení leteckého dopravce o únosu letadla a o době jeho trvání

Pojištění nákladů na veterinární péči zvířete v zahraničí

 • Kryje náklady na účelnou a neodkladně vynaloženou veterinární léčbu zvířete v zahraničí včetně nákladů vynaložených v souvislosti se smrtí a utracením zvířete
 • Do pojištění lze přijmout pouze zvíře zdravé, které má vystavené platné Veterinární osvědčení, platný Pas zvířete v zájmovém chovu a zvíře, které je označeno čipem
 • Pojištění lze sjednat pro zvíře starší 3 měsíců, jehož věk nepřekročil 10 let
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné události částkou 500 Kč

Kontaktní formulář

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Kde nás najdete