S naším cestovním pojištěním vás na cestách nic nevytočí. Spolehlivě pojistíme turistické, pracovní i sportovní cesty, včetně sportovních soutěží a nebezpečných sportů.

Rozsah pojištění

Turistické cesty

 • Zahrnuje cesty a pobyt, které pojištěná osoba uskutečňuje za účelem:
  • Odpočinkové a rekreační turistiky
  • Studijní pobyt a stáž
  • Pobyty au pair

Pracovní cesty

 • Zahrnuje cesty a pobyt za účelem plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto pracovních úkolů zaměstnance i podnikatele

Sportovní cesty

 • Zahrnuje cesty, které pojištěný uskutečňuje za účelem sportovní činnosti
 • Za sportovní cestu se považují: Nebezpečné sporty, Sportovní soutěže

Délka pojištění

 • Krátkodobé pobyty v cizině v délce do 90 dnů
 • Opakované pobyty s možností několika výjezdů v průběhu jednoho roku se zvýhodněnou sazbou pro rodiny, jeden výjezd nesmí přesáhnout 90 dnů
 • Dlouhodobé pobyty
  • Roční nepřetržitý pobyt v cizině trvající maximálně 365 dnů

Individuální a skupinové cesty

 • Skupinové cesty zahrnují
  • Rodinné dovolené
  • Školní výlety a zájezdy
  • Letní tábory

Územní platnost

 • Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt, Kypr, Azorské ostrovy, Madeira, Kanárské ostrovy s výjimkou ČR
 • Oblast S – všechny státy světa s výjimkou USA a ČR
 • Oblast U – celý svět včetně USA s výjimkou ČR

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh v zahraničí kryje:

 • Nutnou a neodkladnou zdravotní péči (nezbytné vyšetření a ošetření, nezbytná hospitalizace, nutná operace, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky, nutná přeprava do zdravotnického zařízení, nezbytné ošetření, léčení, hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím – do 24 týdnů)
 • Neodkladné ošetření zubů
 • Repatriaci pojištěného zpět do ČR
 • Převoz tělesných ostatků
 • Náklady na doprovázející osobu
 • Záchranu pojištěného v tísni
 • Úhradu nákladů na dopravu a ubytování náhradního pracovníka v případě pracovních cest

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění kryje újmy na zdraví, životě či majetku třetím osobám

 • Vztahuje se i na zapůjčené věci a v rámci pracovních cest na věci svěřené

Úrazové pojištění

 • Úrazové pojištění kryje odškodnění v případě smrti následkem úrazu a trvalých následků

Pojištění zavazadel

 • Pojištění kryje všechna zavazadla sloužící pojištěnému pro jeho osobní potřebu, které si s sebou bere na cestu nebo které si prokazatelně během cesty pořídil
  • V případě sjednání pracovních cest jsou předmětem pojištění i movité věci svěřené nebo oprávněně užívané pojištěným při plnění pracovních úkolů
  • Vztahuje se i na fotoaparáty, mobilní telefony nebo tablety
 • Pojištění zavazadel se sjednává pro případ:
  • Poškození nebo zničení živelní událostí
  • Poškození nebo zničení kapalinou z technických zařízení
  • Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
  • Ztráty

Pojištění storna cesty

 • Pojištění storna cesty se vztahuje na zájezdy, letenky, jízdenky i ubytování
 • Kryje úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s neuskutečněnou cestou nebo nečerpáním objednané služby, a to z důvodů:
  • Akutního onemocnění, úrazu nebo smrti pojištěného
  • Zdravotních komplikací pojištěného v důsledku těhotenství (do 32 týdne včetně)
  • Akutních onemocnění, úrazu nebo smrti osoby blízké, zničení, poškození
  • Ztráty majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu
  • Živelní události velkého rozsahu v cílové oblasti zahraniční cesty, která nastala v době, kdy pojištění bylo již sjednáno a vznik je oficiálně potvrzen místními nebo mezinárodními úřady
 • Výše a podmínky úhrady:
  • Do výše 80 % storno poplatků, maximálně 15 000 Kč
  • Pojištění storna cesty je možné sjednat nejpozději v den celkového uhrazení objednané cesty nebo služby. Je-li pojištění sjednáno později, je pojištění neplatné.
  • Je-li pojištění storna zájezdu sjednáno 14 dní před počátkem cesty nebo čerpáním služby, činí spoluúčast pojištěného na pojistném plnění 50 %.

Pojištění nevyužité dovolené

 • Pojištění kryje pojištěného pro případ, kdy nemohl čerpat dovolenou z důvodu:
  • Hospitalizace
  • Přerušení dovolené nebo předčasného návratu ze závažného důvodu
 • Pojistné plnění se vztahuje na každý nevyužitý den dovolené, kterou pojištěný nemohl čerpat, a to počínaje dnem následujícím po přijetí k hospitalizaci, přerušení dovolené nebo předčasného návratu

Pojištění zpoždění letu

 • Pojištění se sjednává pro případ zpoždění letu způsobené leteckým dopravcem na pravidelné lince, kterou měl pojištěný odcestovat podle plánu cesty.
 • Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěné osobě ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na náhradní ubytování a stravu, maximálně však do výše 5 000 Kč.
 • Pojištěný je povinen vyžádat si od dopravce k prokázání doby zpoždění letu písemné potvrzení.

Pojištění zpoždění zavazadel

 • Pojištění se sjednává pro případ zpoždění řádně registrovaných zavazadel o více než 5 hodin po příletu pojištěného
 • Pojistitel poskytuje plnění za nákup nezbytně nutných náhradních věcí ve výši prokazatelně doložených nákladů, maximálně však do výše 5 000 Kč
 • Pojištěný je povinen vyžádat si od leteckého dopravce k prokázání doby zpoždění zavazadel písemné potvrzení

Únos letadla

 • Dojde-li k únosu letadla, ve kterém pojištěný cestuje během své zahraniční cesty, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši maximálně 10 000 Kč
 • Podmínkou poskytnutí plnění je potvrzení leteckého dopravce o únosu letadla a o době jeho trvání

Pojištění nákladů na veterinární péči zvířete v zahraničí

 • Kryje náklady na účelnou a neodkladně vynaloženou veterinární léčbu zvířete v zahraničí včetně nákladů vynaložených v souvislosti se smrtí a utracením zvířete
 • Do pojištění lze přijmout pouze zvíře zdravé, které má vystavené platné Veterinární osvědčení, platný Pas zvířete v zájmovém chovu a zvíře, které je označeno čipem
 • Pojištění lze sjednat pro zvíře starší 3 měsíců, jehož věk nepřekročil 10 let
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné události částkou 500 Kč

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Kde nás najdete

Kontakty

Festum.cz, s.r.o.
Adresa: Lidická 77, Brno
Mob: 731 615 500, Tel: 545 215 768
marie.hadrabova@festum.cz